Home Contact Sitemap

DUO profit, s.r.o.

Daňové priznania, jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy                                                                                                                                                 www.duoprofit.sk


Kontakt:

DUO profit, s.r.o.
Hlavná 371/52
067 77 Zemplínske Hámre

Ing. Jozef Širgeľ
konateľ

mobil: +421 918 320 796
email: duoprofit@duoprofit.sk

Spoľahnite sa na nás a venujte sa naplno svojmu biznisu.
Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti daní, účtovníctva, mzdovej problematiky a založenia s.r.o.

Vedenie účtovníctva

Podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, mzdy, personalistika

Podvojné účtovníctvo:

Spracovanie podvojného účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z.
Zaúčtovanie a posúdenie účtovných dokladov z hľadiska ich daňovej oprávnenosti
Evidencia DPH – podkad pre daňové priznanie k DPH
Vedenie účtovnej evidencie pohľadávok a záväzkov
Ročná účtovná uzávierka a prílohy
Daňové priznanie – vyhotovenie podkladu pre priznanie k dani z príjmov právnických osôb vrátane príloh
(súvaha, výkaz ziskov a strát, cash flow a poznámky účtovnej závierky)
Odoslanie uzávierky a daňového priznania na daňový úrad


Jednoduché účtovníctvo:

Vedenie jednoduchého účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z.
Spracovanie účtovných dokladov, posúdenie ich správnosti a oprávnenie z daňového hľadiska
Evidencia DPH - podklad pre daňové priznanie k DPH
Vedenie účtovnej evidencie pohľadávok a záväzkov
Ročná účtovná uzávierka a prílohy podľa platnej metodiky Ministerstva financií SR
Daňové priznanie - vyhotovenie podladu pre priznanie k dani z príjmov fyzických osôb vrátane príloh
( výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch )
Odoslanie daňového priznania na daňový úrad
V rámci vedenia účtovníctva v našej firme je účtovné poradenstvo poskytované bezplatne.


Máme také vysoké dane, že už by bolo načase ich zdaniť.  /Neznámy autor/